Algemene voorwaarden

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE SITE GEBRUIKT.

Gebruik van deze site

 1. Uw gebruik van deze site, die wordt aangeboden door Top Business Tech, is uitdrukkelijk afhankelijk van uw aanvaarding van de volgende algemene voorwaarden. Door deze site te gebruiken, geeft u aan dat u ermee instemt gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met enig deel van de volgende voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken. Voor sommige delen van de site is registratie vereist. Door het eerste registratieformulier in te vullen en uw e-mailadres en wachtwoord in te voeren, wordt u geacht deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd. Door u te abonneren op een van onze e-maildiensten, wordt u ook geacht deze algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd. Als u zich bij deze site registreert, dient u ons privacybeleid te lezen.

Registratie

 1. Toegang tot de registratiegebieden van de site is toegestaan ​​op basis van het volgende:
  a) uw e-mailadres en wachtwoord zijn persoonlijk voor u en mogen door niemand anders worden gebruikt om toegang te krijgen tot deze site;
  b) u zult niets doen dat iemand die geen geregistreerde gebruiker is, zou helpen om toegang te krijgen tot enig registratiegebied van deze site;
  c) u maakt geen extra registratieaccounts aan om de functionaliteit van de site of andere gebruikers te misbruiken; evenmin probeert u uzelf voor te doen als een andere gebruiker.
 2. Het is uw verantwoordelijkheid om de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord te bewaren en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw gebruikersnaam en wachtwoord. Wij zijn niet aansprakelijk wanneer uw wachtwoord door iemand anders wordt gebruikt. We behouden ons het recht voor om uw account te annuleren en u te verbieden een nieuw account te registreren als de veiligheid van uw account op enigerlei wijze en om welke reden dan ook in gevaar komt.

Gebruikersinzendingen

 1. Voor de doeleinden van deze algemene voorwaarden betekent "Gebruikersinhoud" materiaal, inclusief maar niet beperkt tot tekst, video, foto's, afbeeldingen, audio en wedstrijdinzendingen, al dan niet gepubliceerd op deze site en of het auteursrecht van Top Business Tech of een derde partij is .
 2. Gebruikers van deze site kunnen Gebruikersinhoud indienen, inclusief maar niet beperkt tot tekst, inclusief opmerkingen en blogs, video's, foto's, afbeeldingen en/of audio voor publicatie in verschillende delen van de site, inclusief onze forums en blogs. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid met betrekking tot enige Gebruikersinhoud die door gebruikers is ingediend en door ons is gepubliceerd en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud en nauwkeurigheid ervan. Wanneer u een video, foto of andere Gebruikersinhoud bij ons indient, doet u dit in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. We garanderen geen enkele vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijke Gebruikersinhoud, ongeacht of deze is gepubliceerd of niet. Het indienen van Gebruikersinhoud is onderworpen aan de volgende voorwaarden:
  (a) u garandeert ons dat alle Gebruikersinhoud die u bij ons indient uw eigen originele werk is en dat u eigenaar bent van het auteursrecht en alle andere relevante rechten;
  (b) u moet de toestemming verkrijgen van alle personen die worden vermeld of waarnaar wordt verwezen in de Gebruikersinhoud (en, als ze jonger zijn dan 16 jaar, ook hun ouders of voogden) voor ons gebruik van de Gebruikersinhoud;
  (c) publicatie van enige Gebruikersinhoud die u bij ons indient, is naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om toevoegingen of verwijderingen aan de Gebruikersinhoud aan te brengen voorafgaand aan publicatie, of publicatie te weigeren;
  (d) u ​​verleent ons een niet-exclusieve, eeuwigdurende, royaltyvrije, wereldwijde, overdraagbare licentie om deze website te gebruiken, bewerken, reproduceren, opnemen, wijzigen, vertalen, distribueren, afspelen, uitvoeren, beschikbaar stellen aan andere gebruikers van deze website, afgeleide werken van en om gebruikersinhoud weer te geven die u bij ons indient in elk formaat, inclusief maar niet beperkt tot gedrukte en elektronische vorm en u stemt ermee in afstand te doen van uw morele rechten op de gebruikersinhoud;
  (e) u stemt ermee in om geen Gebruikersinhoud te plaatsen die opzettelijk is bedoeld om andere gebruikers van streek te maken of die in strijd is met onze Richtlijnen of in strijd is met onze geldende richtlijnen of in strijd is met toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving. U garandeert dat de Gebruikersinhoud die u indient geen inbreuk maakt op het recht van een persoon op privacy en niet schadelijk, beledigend, lasterlijk, obsceen, intimiderend, bedreigend, hatelijk of anderszins vernederend of intimiderend is voor een persoon of groep personen op basis van religie, geslacht, ras, seksuele geaardheid, etniciteit, leeftijd of handicap, of anderszins illegaal;
  (f) u mag uzelf of anderen niet in gevaar brengen, geen onnodige risico's nemen om Gebruikersinhoud te produceren of te maken;
  (g) u erkent dat een schending van deze garanties ons schade of verlies kan veroorzaken en u stemt ermee in ons volledig en permanent schadeloos te stellen voor alle aansprakelijkheden, claims, kosten, verliezen of schade van derden die wij oplopen als gevolg van het publiceren van Gebruikersinhoud die u bij ons indienen, inclusief gevolgschade.
 3. U of de eigenaar van de gebruikersinhoud behoudt het auteursrecht op alle gebruikersinhoud die naar ons is verzonden en bent vrij om deze opnieuw te publiceren waar u of de eigenaar dat wenst en in welk medium u of de eigenaar maar wil.
 4. We bewaren geen 'opmerkingen' die niet worden geaccepteerd voor publicatie, maar kunnen andere Gebruikersinhoud behouden, zelfs als deze niet wordt gepubliceerd. We zijn jegens u niet verplicht om Gebruikersinhoud te bewaren of aan u terug te sturen of te verwijderen van deze website of waar dan ook die we op enig moment hebben gepubliceerd.
 5. U mag geen materiaal verzenden dat virussen, wormen of andere destructieve elementen bevat. Beledigingen, bedreigingen, lasterlijke opmerkingen, verspreiding van vertrouwelijk materiaal, piramide- of andere lokprogramma's of acties die bedoeld zijn om andere gebruikers te verstoren of te misbruiken, zijn eveneens verboden. Gebruikers mogen de Top Business Tech-website niet gebruiken om illegaal gedrag te promoten of om deel te nemen aan illegale of frauduleuze activiteiten en mogen geen ongeoorloofde kopieën van auteursrechtelijk beschermd materiaal plaatsen of verspreiden, inclusief fotografische afbeeldingen, illustraties, tekst, geluidsbestanden of computerprogramma's. Als u een product of dienst heeft om te adverteren, mag u de website niet voor dit doel gebruiken.
 6. We onderschrijven geen Gebruikersinhoud of enige mening, aanbeveling of advies die hierin wordt uitgedrukt, en we wijzen uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af in verband met dergelijk materiaal. Top Business Tech staat geen auteursrechtinbreukmakende activiteiten en inbreuk op intellectuele eigendomsrechten op deze website toe, en we zullen alle gebruikersinhoud verwijderen als we er op de juiste manier van op de hoogte worden gebracht dat dergelijk materiaal inbreuk maakt op andermans intellectuele eigendomsrechten. We behouden ons het recht voor om gebruikersinhoud te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving.

Veiligheid, klachten en misbruik melden

 1. U wordt geadviseerd geen persoonlijke informatie over uzelf of iemand anders vrij te geven (bijvoorbeeld: telefoonnummer, e-mailadres of huisadres). U bent volledig verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van uw gegevens bij het gebruik van deze website.
 2. Vragen over deze algemene voorwaarden of meldingen van misbruik van de website of anderszins niet voldoen aan deze algemene voorwaarden moeten worden gericht aan [e-mail beveiligd]
 3. Als u zich bewust wordt van enig misbruik van de site of als u een klacht wilt indienen over gebruikersinhoud of materiaal op de site of als u denkt dat een van uw rechten is geschonden, bijvoorbeeld uw auteursrecht geschonden, u bent belasterd enz., kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via een van de "Meld dit"-links op de site (u moet een geregistreerd gebruiker zijn om dit te doen). Dit is de snelste manier om contact met ons op te nemen. U kunt ook contact met ons opnemen via: [e-mail beveiligd]. We zullen het volgende moeten weten:
  (a) Aard van uw klacht en locatie binnen de site van de specifieke inhoud of gebruiker;
  (b) Voor auteursrechtgeschillen, identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden en identificatie van de gebruikersinhoud die volgens u inbreuk maakt op het auteursrechtelijk beschermde werk - meestal de URL van de gebruikersinhoud
  (c) Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet en dat u de eigenaar bent van het betrokken auteursrechtbelang of bevoegd bent om te handelen namens de baasje.
  (d) Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en alle andere informatie waar we redelijkerwijs om kunnen vragen.
 4. We behouden ons het recht voor om de toegang tot de website onmiddellijk te beëindigen of op te schorten als reactie op gedrag dat naar onze mening het plezier van andere mensen verstoort.

Auteursrechten

 1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website (inclusief maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen en andere inhoud) zijn eigendom van of worden beheerd door Top Business Tech of haar licentiegevers.
 2. U mag uittreksels van de site downloaden en afdrukken en hiervan kopieën maken voor uw eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan ​​om het materiaal, of uittreksels ervan, op een systematische of regelmatige manier of op een andere manier te downloaden of af te drukken om een ​​database in elektronische of papieren vorm te creëren die alle of een deel van het materiaal op deze website bevat.
 3. U mag geen enkel deel van deze website of het materiaal reproduceren of verzenden naar of opslaan op een andere website of enig deel van het materiaal in een andere vorm verspreiden, tenzij we schriftelijk hebben aangegeven dat u dit mag doen. Het ontwerp, de inrichting en de look en feel van deze website vallen eveneens onder het copyright van Top Business Tech en/of haar licentiegevers en mogen niet worden gekopieerd of anderszins worden gereproduceerd.

Handelsmerkverklaring

 1. De handelsmerken, handelsnamen en logo's die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van Top Business Tech en/of haar licentiegevers of andere derden. Gebruikers dienen deze niet te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Top Business Tech of de desbetreffende derde partij.

Algemene Disclaimer

 1. We bieden deze website en de inhoud ervan op een 'as is'-basis en sluiten, voor zover toegestaan ​​door de wet, alle verklaringen of garanties van welke aard dan ook uit, inclusief, maar niet beperkt tot, garanties die door de wet worden geïmpliceerd. Bovendien verklaren of garanderen wij niet dat de informatie die via deze website toegankelijk is, juist, volledig of actueel is.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies dat kan voortvloeien uit het gebruik van deze website, inclusief maar niet beperkt tot verlies als gevolg van een computervirus of virussen die uw computerapparatuur kunnen infecteren als gevolg van uw toegang tot of gebruik van deze website of uw het downloaden van materialen, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio van deze website (behalve bij overlijden of persoonlijk letsel toe te schrijven aan onze nalatigheid en voor zover wettelijk toegestaan).
 3. Als we, om welke reden dan ook, van mening zijn dat u niet hebt voldaan aan een van deze gebruiksvoorwaarden, kunnen we, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de registratiegebieden van de site onmiddellijk annuleren en zonder u hiervan vooraf op de hoogte te stellen of een reden te geven . Als wij de overeenkomst willen beëindigen, doen wij dat door u op het door u opgegeven adres een e-mail te sturen waarin staat dat de overeenkomst is beëindigd. De overeenkomst wordt beëindigd en uw e-mailadres en wachtwoord worden onmiddellijk ongeldig op deze website.

Andere websites en diensten

 1. U kunt toegang krijgen tot andere sites via links of URL-omleidingen vanaf deze site. Deze sites vallen niet onder onze controle en we zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud ervan. U stemt ermee in dat wij geen partij zijn bij een transactie of contract met een derde partij die u aangaat en dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u voor enig verlies of schade die u lijdt door het gebruik van die websites en diensten van derden. U stemt ermee in dat u ons niet zult betrekken bij enig geschil dat u heeft met een dergelijke website of dienst van derden.

Privacy en gegevensbescherming

 1. Alle persoonlijke informatie die via deze website wordt verzameld, zal door ons worden gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid, de Data Protection Act 1998, de General Data Protection Regulation (EU) 2016/679), zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt en alle andere relevante of opvolger wetgeving.

Overmacht

 1. Hoewel we ons best zullen doen om constante, ononderbroken toegang tot deze site te bieden, kunnen we dit niet garanderen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige onderbreking of vertraging.

Ontslag, toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden door een rechtbank of bestuursorgaan van een bevoegde jurisdictie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft deze ongeldigheid geen invloed op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, die volledig van kracht blijven.
 2. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Engels recht en de partijen stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.
 3. Verwijzingen naar 'Top Business Tech', 'ons', 'onze' en 'we' zijn naar Top Business Tech, Suite 5, 36 Gervis Road, Bournemouth, Dorset, BH1 3DH, VK 
 4. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 25 februari 2019 en kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Zorg ervoor dat u deze algemene voorwaarden regelmatig leest, aangezien u wordt geacht een variatie te hebben geaccepteerd als u de site blijft gebruiken nadat deze is geplaatst.