Privacy Beleid

1. INLEIDING

Top Business Tech en alle bedrijven binnen zijn Groep (dat wil zeggen al onze dochterondernemingen, onze houdstermaatschappijen en haar dochterondernemingen zoals gedefinieerd in sectie 1159 van de Companies Act 2006) (“Top Business Tech” of “wij”) zetten zich in voor de bescherming en met respect voor uw privacy.

Dit beleid (samen met onze gebruiksvoorwaarden en alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen) vormt de basis waarop alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, door ons worden verwerkt. Lees het volgende aandachtig door om onze opvattingen en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

In het kader van de Data Protection Act 2018 (“de Act”) is de gegevensbeheerder Top Business Tech van Suite 5, 36 Gervis Road, Bournemouth, Dorset, BH1 3DH, VK.

2. INFORMATIE DIE WE VAN U KUNNEN VERZAMELEN


We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u verstrekt door formulieren op onze sites in te vullen en die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd (“onze sites”). Dit omvat informatie die is verstrekt op het moment van registratie om onze site te gebruiken, zich te abonneren op onze service, materiaal te plaatsen of verdere services aan te vragen. We kunnen u ook om informatie vragen wanneer u een probleem met onze site meldt.
 • Als u contact met ons opneemt, kunnen we die correspondentie bijhouden.
 • We kunnen u ook vragen enquêtes in te vullen die we gebruiken voor onderzoeksdoeleinden, maar u hoeft hier niet op te reageren.
 • Details van transacties die u via onze site uitvoert en van de uitvoering van uw bestellingen.
 • Details van uw bezoeken aan onze site, inclusief, maar niet beperkt tot, verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, of dit nodig is voor onze eigen factureringsdoeleinden of anderszins en de bronnen waartoe u toegang hebt.

3. IP-ADRESSEN


We kunnen informatie over uw computer verzamelen, inclusief, indien beschikbaar, uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype, voor systeembeheer en om geaggregeerde informatie aan onze adverteerders te rapporteren. Dit zijn statistische gegevens over de browse-acties en -patronen van onze gebruikers en identificeren geen enkele persoon.

4. COOKIES


Om dezelfde reden kunnen we informatie over uw algemene internetgebruik verkrijgen door een cookiebestand te gebruiken dat in uw browser of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Cookies bevatten informatie die wordt overgebracht naar de harde schijf van uw computer. Ze helpen ons onze site te verbeteren en een betere en meer persoonlijke service te bieden. Sommige van de cookies die we gebruiken zijn essentieel om de site te laten werken. Voor gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, zie ons Cookiebeleid voor meer informatie.

5. WAAR WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OPSLAAN


De gegevens die we van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan ook worden verwerkt door personeel dat buiten de EER voor ons of voor een van onze leveranciers werkt. Dergelijk personeel kan onder meer betrokken zijn bij de uitvoering van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het verlenen van ondersteunende diensten. Door uw persoonlijke gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden behandeld, in overeenstemming met uw rechten en in overeenstemming met dit privacybeleid.
Alle informatie die u aan ons verstrekt, wordt opgeslagen op onze beveiligde servers. Alle betalingstransacties worden versleuteld. Waar we u een wachtwoord hebben gegeven (of waar u heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze site, bent u verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van dit wachtwoord. We vragen je om met niemand een wachtwoord te delen.
Helaas is de overdracht van informatie via internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die naar onze site worden verzonden niet garanderen; elke verzending is op eigen risico. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om te proberen ongeautoriseerde toegang te voorkomen.

6. GEBRUIK VAN DE INFORMATIE


We gebruiken informatie over u op de volgende manieren:

 • Om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site op de meest effectieve manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd.
 • Om onze site of abonnementsdiensten te beheren en voor interne operaties, inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, onderzoek, statistische en enquêtedoeleinden
 • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons aanvraagt ​​of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren op basis van de gegevens die u ons verstrekt of uw voorkeuren, of wanneer u ermee instemt dat er contact met u wordt opgenomen voor dergelijke doeleinden, zoals een whitepaper of een uitnodiging voor een evenement.
 • Om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit contracten tussen u en ons.
 • Om u toe te staan ​​deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer u daarvoor kiest.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze service, uw abonnement of ons contract met u.

We kunnen uw gegevens ook gebruiken, of geselecteerde derden toestaan ​​om uw gegevens te gebruiken, om u informatie te verstrekken over goederen en diensten die voor u interessant kunnen zijn en wij of zij kunnen hierover contact met u opnemen per post, e-mail of telefoon.

Als u een bestaande klant bent, zullen we alleen langs elektronische weg (e-mail of sms) contact met u opnemen met informatie over goederen en diensten die vergelijkbaar zijn met diegene die het voorwerp uitmaakten van een eerdere verkoop aan u.

Als u een nieuwe klant bent en als we geselecteerde derden toestaan ​​uw gegevens te gebruiken, zullen wij (of zij) contact met u opnemen via methoden die geschikt zijn voor de gegevens die u aan ons hebt verstrekt of de gegevens die wij in ons bezit hebben.

Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, of uw gegevens doorgeven aan derden voor marketingdoeleinden, neem dan contact op met Emma Scheck via de contactgegevens in paragraaf 10 hieronder. Houd er rekening mee dat als u een whitepaper aanvraagt ​​die is opgesteld door of een uitnodiging voor een evenement dat wordt georganiseerd door een derde partij, wij uw gegevens aan die derde partij doorgeven om aan uw verzoek te voldoen.

7. Wat is de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw Persoonsgegevens alleen voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving. Deze rechtsgronden omvatten waar het: noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent; noodzakelijk voor ons om op uw verzoek stappen te ondernemen om een ​​dergelijk contract aan te gaan; noodzakelijk voor de doeleinden van onze legitieme belangen of die van een derde partij en niet terzijde worden geschoven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van een betrokkene; waar u ons toestemming geeft; of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij zijn onderworpen. Op grond van de toepasselijke wetgeving zijn we mogelijk verplicht om technische en organisatorische maatregelen te beveiligen en te handhaven om de veiligheid van uw gegevens te beschermen, om (vermoedelijke) inbreuken op die technische en organisatorische maatregelen te onderzoeken en te melden, of om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen, waaronder, maar niet beperkt tot het naleven van minimale bewaartermijnen voor bepaalde soorten gegevens.

8. HOE WIJ UW GEGEVENS BESCHERMEN?


We hebben beveiligingsprocedures en technische en organisatorische maatregelen ingevoerd om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Toegang tot alle interne dataservers is beperkt tot het gespecialiseerde personeel voor gegevensbescherming en wordt gecontroleerd via Active Directory-authenticatie met behulp van gedefinieerde beleidsregels om het verlopen en vernieuwen van wachtwoorden te controleren.

9. OPENBAARMAKING VAN UW INFORMATIE


We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan elk lid van onze Groep. We kunnen uw persoonlijke gegevens ook aan derden bekendmaken onder de volgende omstandigheden:

 • zakenpartners, leveranciers en onderaannemers voor de uitvoering van elk contract dat we met u aangaan, inclusief met betrekking tot het verstrekken van informatie of uitnodigingen voor evenementen;
 • zakenpartners en leveranciers waar u hiermee akkoord bent gegaan;
 • in het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonlijke gegevens kunnen vrijgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa.
 • als Top Business Tech of vrijwel al haar activa worden overgenomen door een derde partij, in welk geval de persoonlijke gegevens die door haar over haar klanten worden bewaard, een van de overgedragen activa zullen zijn.
 • als we verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of om onze rechten af ​​te dwingen of toe te passen, om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten in te zien; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Top Business Tech, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico.

10. HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN?


We bewaren je gegevens zolang je een lopend abonnement of contract bij ons hebt.

We kunnen gegevens die u ons verstrekt gedurende 24 maanden bewaren. Andere gegevens over u kunnen we 36 maanden bewaren.

11. UW RECHTEN


U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens niet te verwerken voor marketingdoeleinden. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden aan een derde partij bekend te maken. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes aan te vinken op de formulieren die we gebruiken op het moment dat we uw gegevens verzamelen of op enig ander moment.

U heeft ook het recht om:

 • inzage, verwijdering of correctie van uw persoonsgegevens vragen
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken of er bezwaar tegen maken
 • uw toestemming intrekken wanneer de verwerking op die toestemming was gebaseerd, maar houd er rekening mee dat dit geen invloed heeft op verwerkingen die niet op uw toestemming zijn gebaseerd
 • verzoeken wij uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere persoon
 • een klacht indienen bij onze aangewezen vertegenwoordiger, in welk geval we onze interne klachtenprocedure zullen volgen

Neem in elk hierboven beschreven geval contact op met Top Business Tech via de details in paragraaf 12 hieronder.

U kunt ook een klacht indienen bij de Informatie Commissaris van de Commissie of een andere relevante toezichthoudende autoriteit.

12. EXTERNE LINKS


Onze site kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid accepteren. Controleer dit beleid voordat u persoonlijke gegevens naar deze websites verzendt.

13. TOEGANG TOT INFORMATIE


U hebt het recht om een ​​kopie op te vragen van de informatie die wij over u hebben. Als u een kopie wilt van sommige of al uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met Top Business Tech per e-mail naar: [e-mail beveiligd] of per post naar Suite 5, 36 Gervis Road, Bournemouth, Dorset, BH1 3DH, VK

We willen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie juist en up-to-date is. Als een van de informatie die u aan ons hebt verstrekt, verandert, bijvoorbeeld als u uw e-mailadres of naam wijzigt, laat ons dan de juiste details weten door te schrijven naar Top Business Tech zoals hierboven. U kunt ons vragen, of wij kunnen u vragen, om informatie te corrigeren waarvan u denkt dat deze onjuist is, en u kunt ons ook vragen om informatie te verwijderen die onjuist is.

14. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID


Alle wijzigingen die we in de toekomst in ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden gemeld.

15. HOE CONTACT MET ONS OP TE NEMEN


Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan: [e-mail beveiligd] of per post naar Suite 5, 36 Gervis Road, Bournemouth, Dorset, BH1 3DH, VK

Top Business Tech en alle bedrijven binnen zijn Groep:

Top zakelijke technologie
Hemelvaart Media 
Aurora B2B